IBM Solutions Summit 2022 powered by IBM Partners 17 August 2022

IBM Solutions Summit 2022 powered by IBM Partners

17 August 2022, Wednesday
– 09:15am to 03:30pm (Registration at 08:00am)
Samyan Mitrtown Hall

หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลง คือการผสมผสานระหว่างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจ เริ่มตั้งแต่เทคโนโลยีด้าน AI ระบบการทำงานอัตโนมัติ (Automation) ไปจนถึงระบบไฮบริดคลาวด์ การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบบโครงสร้างไอทีพื้นฐาน และโซลูชันในการทำเรื่องความยั่งยืน (Sustainability) เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้กับองค์กร

ไอบีเอ็มร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมกันจัดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการใหญ่ประจำปีในวาระครบรอบ 70 ปี ของไอบีเอ็ม ประเทศไทย ในงาน IBM Solutions Summit, powered by IBM Partners โดยในปีนี้นำเสนอภายใต้แนวคิด เทคโนโลยีในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง (Technology in a Changing World)

สิ่งที่คุณจะได้พบในงาน

Real connections
ร่วมสนทนากับผู้เชี่ยวชาญ
ในเทคโนโลยีแบบ F2F

Technology Trends
หัวข้อที่เน้นในปีนี้ คือ

  • Modernize Business with Hybrid Cloud
  • Business & IT Operations
  • Build Data & AI Driven Strategies
  • Putting Security and Sustainability into Action

Best Practices
เรียนรู้จากลูกค้าและคู่ค้าของไอบีเอ็ม
กับประสบการณ์ในการสร้างโครงการ
มากมายให้ประสบความสำเร็จด้วยไอที

ข้อมูลเพิ่มเติม – IBM Solutions Summit (thpartnersolutionssummit.com)

Scroll to top